Tekstvertaler

Gratis Vertaalprogramma – Free Online Translator

Met onderstaande vertaalprogramma kunt u snel en eenvoudig teksten vertalen, spelling controleren, woorden opzoeken in de geintegreerde online woordenboeken en de tool heeft tevens een handige text to speech feature. Dit vertaalprogramma is uiteraard niet geschikt voor professionele vertalingen maar u kunt de vertalingen wel gebruiken om snel te weten te komen wat een stuk tekst uit een voor u onbekende taal betekend in bijvoorbeeld het Nederlands of Engels.

Vertalen Online met de Online Translator

Wanneer u een betere vertaling nodig heeft dan de vertaling die de online translator u geeft kunt u contact met ons opnemen om ene professionele vertaling aan te vragen

Verbeteren conversie en verhogen omzet met SEO Copywriting

Eenvoudig uw omzet vergroten doet u door het laten verbeteren van uw web teksten. De teksten worden dan geoptimaliseerd voor conversie. Dit zijn aansprekende teksten die verleiden en bezoekers aanzetten tot actie oftwel doorklikken naar de offerte aanvraag pagina of inschrijving op uw nieuwsbrief. SEO Copywriting is 1 van de meest kosten efficiënte manieren om snel uw conversie en dus omzet te verhogen. Onze SEO Copywriters leveren kwaliteit en nemen voor u al het werk voor het schrijven van web teksten uit handen.

 

Zoekwoorden Onderzoek Verhoogd ROI bij SEO Copywriting

Om te achterhalen welke zoekwoorden met gebruikt voor het zoeken naar het onderwerp van het te schrijven artikel doen wij meestal zoekwoorden onderzoek om zo zoekwoorden te verzamelen die wij strategisch in het artikel gaan plaatsen. Uiteraard vermelden wij de beste zoekwoordcombinaties in de titels, h1, h2 en in de anchor teksten van de interne en externe link verwijzingen. Minder belangrijke zoekwoorden maar wel zoekwoorden die extra gericht verkeer kunnen opleveren vermelden wij op minder belangrijke plaatsen zoals de body tekst, bold en italic en minder belangrijke headers zoals de h3 en h4.

Door eerst goed de zoekwoorden te onderzoeken zijn wij in staat om:

 • Semantisch te schrijven
 • Zoekwoorden te gebruiken waar veel naar gezocht wordt
 • Zoekwoorden te gebruiken waar nog niet veel over geschreven is en waar dus weinig concurrentie voor bestaat.

Hoe herkend u een goede SEO Copywriter?

Een goede SEO copywriter maakt slim gebruik van:

 • Gerelateerde interne en externe link verwijzingen naar pagina’s van hoge kwaliteit.
 • Zoekwoorddichtheid
 • Alinea’s
 • Bullet points
 • Keywords in headers
 • bold en italic

Zo maakt de SEO webredacteur zo goed mogelijk duidelijk aan de zoekmachines waar de web tekst over gaat en maakt de tekst leesbaar en scanbaar voor de lezer. Door de keywords op de juiste plek te plaatsen worden de web teksten goed geïndexeerd en gaan ze ranken op beoogde zoekwoorden. De teksten zijn dan goed zichtbaar in Google en dus vindbaar op de juiste keywords.

Enige kennis van HTMl is altijd handig aangezien op deze manier makkelijk ongebruikte code kan worden gespot en verwijderd. Velen editors van CMS systemen zorgen namelijk voor vervuiling van HTML code bij het schrijven van web teksten. Daarnaast komt de HTML kennis van pas bij het aanmaken van links en plaatsen van plaatjes en toevoegen van beschrijvingen, alt teksten voor plaatjes en anchor teksten voor links. Ook zorg de SEO Copywriter voor een goede URL dei aanzet tot doorklikken.

Wilt u ook een SEO Copywriter voor uw site? Neem dan nu contact op en laat de teksten voor uw website door een expert schrijven.

Vacature Tekstschrijver Gezocht – Vacature Webredacteur Amsterdam

Bent u op zoek naar een vacature Tekstschrijver of Vacature Webredacteur dan leuke baan als freelance SEO Copywriter dan bent u bij Tekst Vertaler aan het juiste adres.

Bij Tekst Vertaler kunt u in uw eigen tijd artikelen schrijven voor het web over een veelvoud van onderwerpen. Dit werk is niet alleen leuk en afwisselend maar u kunt er ook aardig mee bijverdienen wanneer u kwaliteit levert.

 

Wat voor teksten schrijft de SEO Copywriter:

 • Web teksten
 • Persberichten
 • Blogberichten
 • Advertentie teksten

Deze teksten hebben een commerciële insteek dus goed commercieel inzicht is belangrijk voor deze functie.

Wat zijn de kwaliteiten van een goede SEO Copywriter?

 • Een goede SEO copywriter weet welke elementen unieke bezoekers trekken naar de site.
 • Aantal te gebruiken zoekwoorden per pagina en gevoel voor en kennis over zoekwoorddichtheid.
 • Kunnen schrijven in een eenvoudige woordstijl om de leesbaarheid te bevorderen .
 • Kent veel conversie verhogende / rendement verhogende kreten en begrippen en weet deze op de juiste plaatst te vermelden.
 • Weet goed anchor teksten te gebruiken bij het aanmaken van interne en externe links.
 • Heeft basiskennis van HTML.
 • Maakt slim gebruik van plaatjes en Alt Teksten voor betere indexering in Google Image Search en verbeteren van zoekwoorddichtheid.
 • Levert altijd op tijd!

Wat zijn de verdiensten voor een Nederlandse Tekstschrijver?

De verdiensten voor de vacature Nederlandse tekst hangen onder meer af van geleverde kwaliteit, de complexiteit van het onderwerp, levertijd (deadline) en ervaring.  Betaling geschied per officiële factuur, dus inclusief BTW en BTW nummer vermelding  per bank of Paypal. Heeft u nog geen BTW nummer of VAR verklaring? Vraag die dan aan bij de belastingdienst.

Over Tekst Vertaler Amsterdam en reageren op de vacature:

Tekst Vertaler Amsterdam levert diensten op het gebied van vertalingen, copywriting, schrijven van web teksten en het schrijven van geoptimaliseerde teksten voor het web, beter bekend als SEO Copywriting.

Reageren op de vacature webredacteur Amsterdam kan door uw motivatie, ervaring en CV te sturen naar infoATtekst-vertaler.nl

vacature webredacteur Amsterdam

Algemene voorwaarden Tekst Vertaler Amsterdam

Download Algemene Voorwaarden Tekst Vertaler Amsterdam

1. Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl opdraagt vertaal- of tolkwerkzaamheden te verrichten.

2. Offerte en totstandkoming van de opdrachtovereenkomst

2.1 Offertes met daarin genoemde prijsopgaven en/of leveringstermijnen zijn, zolang vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl de volledig te vertalen en/of te bewerken tekst van opdrachtgever nog niet inhoudelijk heeft kunnen beoordelen, vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen of aangepast.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl  of door schriftelijke bevestiging door vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl van een door opdrachtgever verstrekte opdracht. Onder schriftelijk wordt ook e-mail en/of fax verstaan.

2.3 Vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl zal opdrachtgever in principe een schriftelijke bevestiging sturen van de verleende opdracht. Ontbreken van deze bevestiging doet geen afbreuk aan totstandkoming van de overeengekomen opdracht.

2.4 Tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk bij opdrachtverstrekking te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en/of voor rekening van een derde en mits hij of zij naam en adresgegevens van deze derde heeft vermeld, beschouwt vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl als opdrachtgever degene die de opdracht aan vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl heeft verstrekt.

2.5 Indien vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl gerechtigd aanvullende zekerheidstelling te vereisen.

3. Levertermijn en tijdstip van levering

3.1 De overeengekomen leveringstermijn wordt door vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl in acht genomen, tenzij vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl in een aantoonbare overmachtsituatie is geraakt. Vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

3.2 De levering vindt plaats op het tijdstip van verzending door vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl per e-mail, gewone post, fax of koerier.

3.3 In verband met de uitvoering door vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om tijdige levering door vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl mogelijk te maken.

4. Wijziging of intrekking van een opdracht

4.1 Indien opdrachtgever na totstandkoming van de verleende opdracht wijzigingen of aanvullingen aanbrengt, anders dan van geringe aard, dit ter beoordeling van vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl  dan behoudt vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl zich het recht voor om de leveringstermijn(en) en/of het honorarium aan te passen of de voorgestelde wijzigingen te weigeren.

4.2 Eventuele wijzigingen in de overeengekomen condities van de opdracht, na totstandkoming van de overeenkomst, worden pas na schriftelijke acceptatie en bevestiging door vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl van kracht.

4.3 Indien een verstrekte opdracht door opdrachtgever (tussentijds) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehele betaling verschuldigd van het overeengekomen bedrag, tenzij vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl aangeeft dat een reductie kan worden toegepast. De omvang van de eventuele reductie is ter beoordeling van vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl en hangt mede af van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl zal het reeds vervaardigde werk ter beschikking stellen aan opdrachtgever.

5. Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

5.1 Vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl verplicht zich naar opdrachtgever zorg te dragen voor deskundige uitvoering van vertaalopdrachten naar vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl beste weten en kunnen.

5.2 Vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl heeft het recht voor uitvoering van opdrachten derden, zelfstandig opererende en gekwalificeerde vertalers, in te schakelen.

5.3 In verband met het gewenste kwaliteitsniveau van de uitvoering door vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden om noodzakelijke informatie over de te vertalen tekst, waaronder specifieke terminologie, ter beschikking te stellen.

5.4 Vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl zal alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl zal ingeschakelde vertalers wijzen op hun plicht tot strikt vertrouwelijke behandeling van verkregen informatie. Vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door derden.

6. Honorarium, betaling en incassokosten

6.1 Het honorarium wordt berekend door het aantal woorden in de vertaalde tekst (doeltekst) te vermenigvuldigen met het in de offerte overeengekomen tarief per woord.  De kosten per woord zijn afhankelijk van de bewerkelijkheid van de brontekst, of de brontekst van vakspecialistische aard is en of de vertaling met grote spoed dient te worden geleverd.

6.3 Tarieven worden vermeld exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.4 Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de in de offerte vermeldde rekening. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim is opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd en alle overige incassokosten, waaronder administratiekosten van vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl ter hoogte van € 50 alsmede administratie- en/of commissiekosten van ten minste 15% van de hoofdsom van het door vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl ingeschakelde incassobureau.

7. Reclames en geschillen

7.1 Reclame over geleverde vertalingen dient door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk en met inhoudelijke argumentatie en gedetailleerde onderbouwing aan vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting.

7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de termijn zoals gesteld in artikel 7.1 geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl alsnog hierin toestemt.

7.3 In geval van reclame of geschil zal vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl zijn standpunt formeel kenbaar maken, mede op basis van deskundig commentaar van de (betreffende) externe vertaler(s).

7.4 Indien vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl de klacht ten dele of geheel gegrond acht, zal vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl alles in het werk stellen om de klachten te verhelpen.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl kan door opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl toerekenbare tekortkoming. Vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. Voor vertaling van ambigue onderdelen in de brontekst ontheft vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl zich van iedere aansprakelijkheid.

8.2 De aansprakelijkheid van vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl is in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium exclusief btw van de desbetreffende opdracht, met in alle gevallen een maximum van € 10.000.

8.3 Het risico van nadelige gevolgen, waaronder letselschade of economische schade, van gebruik van door vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl vertaalde teksten ligt bij opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht wezenlijke items in een door vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl opgeleverde vertaling, waaronder geldbedragen, waardegetallen, medische begrippen, op juistheid te controleren, omdat vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl naar beste weten en kunnen vertalingen verzorgt, doch in geen geval omissies kan uitsluiten.

8.4 Vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie, internet en moderne telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers).

8.5 De opdrachtgever vrijwaart vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl tegen aanspraken van derden gerelateerd aan beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of intellectuele eigendomsrechten.

9. Ontbinding

9.1 Vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.

9.2 Indien vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl door buitengewone omstandigheden, waarop zij geen invloed kan uitoefenen, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl zonder verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Onder buitengewone omstandigheden worden in ieder geval brand, ongeval, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen en maatregelen van overheidswege gerekend.

10. Auteursrechten

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen koopt de opdrachtgever het auteursrecht op de door vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl vervaardigde teksten.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl is in alle gevallen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter. Indien een opdrachtgever vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl juridisch aansprakelijk stelt dient dit te allen tijde in Nederland te gebeuren.

12. Overig

12.1 Onder vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl wordt verstaan, de vertaalafdeling van bedrijf Target Vision Media, gevestigd te Amsterdam in Nederland en ingeschreven in het handelsregister van Amsterdam in Nederland onder nummer 60512857 onder de naam Target Vision Media.

12.2 Een recente versie van deze algemene voorwaarden zal op verzoek aan de vrager worden toegezonden en is ter inzage terug te vinden op www.Tekst-Vertaler.nl.

12.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl en opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk vooraf door vertaalbureau Tekst-Vertaler.nl schriftelijk akkoord is gegaan met toepassing daarvan.

Laatst bijgewerkt: 21 oktober 2014.

nl_NLDutch